Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.americkedoplnky.cz

Článek I.

Obecná ustanovení a definice

1.1 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.americkedoplnky.cz mezi prodávajícím (USA NUTRITION GROUP LLC., Northwest Registered Agent LLC, 90 State Street, Suite 700, Office 40, Albany, NY, 12207, Company number: 211102000046)  a kupujícím.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle the Consumer Rights Act 2015 (CRA), GB a The Consumer Rights (Payment Surcharges) Regulations 2012 (SI 2012/3110).

1.3 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická  osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu. Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.4 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.


Článek II.

objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí včetně telefonického kontaktu.

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi kupujícím a prodávajícím.

2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména určení kupujícího, obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

2.5 Kupující bude pravidelné informován o stavu objednávky prostřednictvím emailu. Kupující může být prodávajícím pro účel potvrzení objednávky telefonický kontaktován.

2.6 Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že je starší jako 18 let.ľ

2.7.  Kupující se potvrzením objednávky zavazuje objednávku převzít od kurýra nebo na výdejním místě. Pokud jde o objednávku, kde si kupující zvolil platbu dobírkou a zásilku si nepřevezme, prodávající může nárokovat od kupujícího náklady vzniklé za neúspěšný pokus o dodání objednaného zboží (t.j. náklady na poštovné a balné).

2.8 Kazdy zákazník nakupující produkty ze sekce " PROHORMONY A JINE " a také "AMERICKĚ DOPLŇKY" potvrzuje, že je starší než 18 let a potvrzuje, že tito produkty využíva pouze na LABORATÓRNE A VÝSKUMNÉ ÚČELY!!!

 

Článek III.

Storno objednávky

3.1 Kupující má právo stornovat objednávku prostřednictvím emailu bez udání důvodu do 24 hodin od jejího odeslání. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání nebo po dohodě s prodávajícím. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání kupujícího obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výšky až 75% z celkové ceny zboží.

3.2 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- v případě objednávky na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)

- případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky,
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že jakákoliv z uvedených situací nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

 

Článek IV.

Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Kupující má právo při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího  odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

4.2 Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění. Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

- kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz,
- pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)

- zboží nesmí být použito

- zboží musí být nepoškozené

- zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)

- zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura

 

4.3 Při splnění podmínek uvedených v bodu 4.2 prodávající peníze za zboží zašle převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

4.4 Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu.

4.5 Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy ak prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen).

4.6 Náklady na vrácení zboží nese kupující.

4.7 Kupující snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

Článek V.

cenové podmínky

5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 20%. Ceny poštovného a balného je uvedena v článku VI.

 

Článek VI.

Poštovné a balné

6.1 Dopravu zajišťuje kurýrní společnost Zásilkovna.

6.2 Poštovné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně, na základě hmotnosti balíku.

6.3. Cena poštovného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky po všech slev.

6.3 Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítáno v objednávce.

 

Článek VII.

dodání zboží

7.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu.

7.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému.

7.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje dodací list. Faktura bude doručena buď s dodaným zbožím, nebo nejpozději do dvou týdnů od doručení objednávky.

7.4 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

7.5 Zboží dodáváme v celé EU.

  

Článek VIII.

možnosti platby

8.1 Za zboží je možné zaplatit následujícími způsoby:

  1. Dobírka: Částku objednávky platíte přímo u kurýra, při dodání objednávky.

 

Článek IX.

Záruční podmínky a reklamační řád

9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

9.2 Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího bude nejpozději do dvou týdnů kupujícímu od doručení zásilky odeslaná faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

- zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané, zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit),
- zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu,
zda bylo dodáno správné množství objednaného zboží,

9.4 Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na účel, pro který byl vyroben).

9.5 Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese prodávajícího.

Článek X.

Odpovědnost za vady na stránce www.americkedoplnky.cz

10.1 Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na www.americkedoplnkycz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10.2 Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

10.3. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.

10.4 Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto VOP a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny VOP nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch VOP, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

 

Článek XI.

Ochrana osobních údajů 

 

Článok XII

Predaj produktov z kategórie "Speciality" a z kategórie Americké Doplnky.

Tieto produkty sa predávajú len na laboratórne a výskumné účely!!! Nie sú určené na priamu konzumáciu! Zakúpením tohto produktu prehlasujete, že produkt nakupujete na lekárom indikovaný liečebný účel a mate viac ako 18rokov! 

 

XIII ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Používáním našich webových stránek a objednáváním našich produktů souhlasíte s následujícími podmínkami:
 1. Musíte být starší 18 let
 2. Výrobky označené jako SARM a prodávané v našem eshopu by za žádných okolností neměly být používány při jakýchkoli výzkumech na lidech.
 3. Naše produkty SARMS se prodávají výhradně za účelem výzkumu.
 4. Všechny produkty inzerované, prodávané nebo jinak uvedené na této webové stránce a označené jako SARMs jsou VÝZKUMNÁ LABORATOŘNÍ CHEMIKÁLIE.
 5. Použití informací, které tento web poskytuje, nesmí být použito jako náhrada za rady vašich lékařů.
 6. Informace dostupné z této webové stránky nejsou určeny k použití k diagnostice jakéhokoli zdravotního stavu nebo nemoci.
 7. Obsah slouží pouze pro informační účely a není určen k tomu, aby vám poskytoval konkrétní rady, a v tomto ohledu by se na něj nemělo nahlížet. Neměli byste jednat nebo se na obsah spoléhat, aniž byste se obrátili na radu odborníka.

 

 

PRODUKTY PRODÁVANÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE A OZNAČENÉ JAKO SARMS JSOU POUZE PRO VÝZKUMNÝ ÚČEL.

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s Obchodními podmínkami. Pokud nesouhlasíte, opusťte prosím zde uvedené informace a ignorujte je.

 

Závěrečná ustanovení

12.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

12.2 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení "Všeobecných obchodních podmínek" ve znění platném v den odeslání této objednávky.

12.3 Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, nezdodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům Spojených Štátov některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

12.4 Prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.americkedoplnky.cz nespadá pod jurisdikci České republiky, ale se řídí právem Spojených štátov.

12.5 Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito "Všeobecnými obchodními podmínkami" se řídí příslušnými ustanoveními platných zákonů Spojených štátov.

Podmínky ochrany osobních údajů

 Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je USA NUTRITION GROUP LLC., Northwest Registered Agent LLC, 90 State Street, Suite 700, Office 40, Albany, NY, 12207, Company number: 211102000046 (dále jen: „správce“)

(dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Email: info@americkedoplnky.cz

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.3.2018.

 

 

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení